Informacje ogólne

Quart Development prowadzi działalność inwestycyjno – deweloperską na terenie województwa dolnośląskiego, We Wrocławiu i jego najbliższym otoczeniu. Główne zalety Quart Development to szybkość reakcji na oczekiwania klientów oraz niska cena sprzedaży, która wynika z małej, bardzo sprawnej organizacji (niski koszt utrzymania spółki). Spółka zamierza pozostać przedsiębiorstwem szybko reagującym na potrzeby rynku i oczekiwania klientów w czym upatruje swojej przewagi konkurencyjnej.

Akcjonariat

Udział w kapitale Udział w głosach
Przemysław Kruszyński * 45,42% 61,67%
Roman Jędrzejczyk* 46,01% 32,31%
Anna Marcinkowska 7,79% 5,47%
Pozostali 0,78% 0,55%
SUMA* - z podmiotami powiązanymi 100,00% 100,00%

Zarząd

Michał Rataj – Prezes Zarządu

W 2002 r. uzyskał tytuł magistra na Wydziale Prawa i Administracji we Wrocławiu w zakresie prawa.

Przebieg kariery zawodowej:

Oprócz pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta (od 2006 r.) oraz bycia akcjonariuszem Emitenta, Pan Michał Rataj jest :

  • Prezesem Zarządu Spółki Agrologic Sp. z o.o,
  • Prezesem Zarządu Spółki QUARTUS sp. z o.o.
  • Prezesem Zarządu Spółki Czart Nieruchomości 2 sp. z o.o
  • Członkiem Rady Nadzorczej SPOMASZ S.A.
  • Członkiem Rady Nadzorczej PPS S.A

Rada nadzorcza

Roman Jędrzejczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Przemysław Kruszyński – Członek Rady Nadzorczej
Zofia Stawera-Jędrzejczyk – Członek Rady Nadzorczej
Iwona Kruszyńska – Członek Rady Nadzorczej
Mirosław Weremiuk – Członek Rady Nadzorczej

Aktualności

Raport EBI nr 8/2024

Raport kwartalny za I kwartał 2024 r. Zarząd Quart Development S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za I kwartał 2024 r. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Raport EBI nr 7/2024

WZ – podjęte uchwały: podział zysku Numer w roku: 7/2024 Rok bieżący: 2024 Zarząd Quart Development S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 10 maja 2024 r., wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał. Jednocześnie Zarząd Quart Development S.A. informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od planowanego porządku obrad. Do podjętych […]

Raport EBI nr 6/2024

Raport dot. stosowania Dobrych Praktyk Numer w roku: 6/2024 Rok bieżący: 2024 Zarząd Quart Development S.A. przekazuje informację na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonych w załączniku do Uchwały nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2023 r. Podstawa prawna: §4 ust. 4a Załącznika nr 3 do […]

Raport EBI nr 5/2024

WZ – zwołanie walnego, projekty uchwał Numer w roku: 5/2024 Rok bieżący: 2024 Zarząd Quart Development S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Quart Development S.A. na 10 maja 2024 r. oraz treść projektów uchwał. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu […]

Raport EBI nr 4/2024

SA-R Numer w roku: 4/2024 Rok bieżący: 2024 Zarząd Quart Development S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny jednostkowy za 2023 rok. Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Raport EBI nr 3/2024

SA-RS Numer w roku: 3/2024 Rok bieżący: 2024 Zarząd Quart Development S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny skonsolidowany za 2023 rok. Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Raport EBI nr 1/2024

Numer w roku: 1/2024 Rok bieżący: 2024 Zarząd Quart Development S.A. informuje, że ustalił następujące terminy publikacji raportów okresowych w 2024 r.: Raport roczny skonsolidowany za 2023 rok: 20 marca 2024 r. Raport roczny jednostkowy za 2023 rok: 20 marca 2024 r. Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za I kw. 2024 roku: 15 maja 2024 […]

Dane finansowe

2023 2022 2021 2020 2019
Przychody netto ze sprzedaży 11,016,579 13,176,066 14,462,772 6,347,287 9,872,675
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3,279,488 342,306 2,736,329 -2,106,599 -380,399
Zysk (strata) brutto 2588835 -34206 2,616,339 -2,120,887 -555,715
Aktywa razem 46,043,680 46,416,295 43,314,251 33,242,266 54,261,686
Zobowiązania razem 15,042,472 15,400,703 12,350,529 4,386,367 25,080,104
Zobowiązania długoterminowe 8,503,765 9,969,215 233,631 319,380 179,264
Zobowiązania krótkoterminowe 6,217,117 5,053,011 11,738,421 3,741,717 2,457,7535
Kapitał własny 31,001,208 31,014,290 30,963,721 28,855,899 29,181,581
Liczba akcji (tys. szt.) 12,830,000 12,830,000 12,830,000 12,830,000 12,830,000
Rekomendowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN) - - - - -

Ład korporacyjny

STATUT SPÓŁKI
QUART DEVELOPMENT S.A.

REGULAMIN ZARZĄDU
QUART DEVELOPMENT S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
QUART DEVELOPMENT S.A

REJESTRACJA NIP

8942871207

REJESTRACJA REGON

0000324518

REJESTRACJA KRS

020323147